Pathogen
TaqMan Probe
End-Point
Cryptosporidium
Giardia intestinalis